مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
TGIS Fibre Pro Broadband (50Gb) - - Business Grade Broadband
- FREE Static IP Address
- FREE BT Modem
- FREE TGIS Premium Support
- 50Gb per month fair usage
- Minimum 12 month contract

TGIS Fibre Pro Broadband (100Gb) - - Business Grade Broadband
- FREE Static IP Address
- FREE BT Modem
- FREE TGIS Premium Support
- 100Gb per month fair usage
- Minimum 12 month contract

TGIS Fibre Pro Broadband (Unlimited) - - Business Grade Broadband
- FREE Static IP Address
- FREE BT Modem
- FREE TGIS Premium Support
- Unlimited Usage Policy
- Minimum 12 month contract

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.