مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Comodo SSL Certificate -
Domain Vetted
5 Year Maximum Period

£59.00 به صورت یک بار
Comodo InstantSSL Certificate -
Organization Vetted
Domain Vetted
5 Year Maximum Period

£69.00 به صورت یک بار
Comodo PremiumSSL Certificate -
Organization Vetted
Domain Vetted
5 Year Maximum Period

Comodo EV SSL Certificate -
Organization Vetted
2 Year Maximum Period

£120.00 به صورت یک بار
Comodo SSL Wildcard Certificate -
Domain Vetted
5 Year Maximum Period

£199.00 به صورت یک بار
Comodo PremiumSSL Wildcard Certificate -
Organization Vetted
Domain Vetted
5 Year Maximum Period

£349.00 به صورت یک بار
GeoTrust Quick SSL Certificate -
Domain Vetted
4 Year Maximum Period

£59.00 به صورت یک بار
GeoTrust Quick SSL Premium Certificate -
Domain Vetted
4 Year Maximum Period

£89.00 به صورت یک بار
GeoTrust TrueBusinessID -
Organisation Vetted
4 Year Maximum Period

£99.00 به صورت یک بار
GeoTrust TrueBusinessID with EV -
Organisation Vetted
4 Year Maximum Period

£130.00 به صورت یک بار
TrustWave Domain Vetted SSL Certificate -
Domain Vetted
3 Year Maximum Period

£49.00 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.